algemene voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en The Roar gesloten overeenkomsten, digitale producten, fotografie, adviezen, aanbiedingen, offertes en alle overige verrichte diensten en producten door The Roar.

1.2 Door ondertekening van een overeenkomst met The Roar, het bevestigen van een opdracht of offerte per e-mail of het bestellen van een digitaal product, verklaart de opdrachtgever/koper dat kennisgenomen is van deze algemene voorwaarden en dat de opdrachtgever/koper met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden gewijzigd of aangevuld worden.

1.4 Opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt bedoeld: per brief of e-mail.

1.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Roar en in deze algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd door The Roar.

Artikel 2 Offerte
2.1 Alle mondelinge, schriftelijke aanbiedingen en prijsopgaven van The Roar zijn vrijblijvend en gelden maximaal 30 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken verbinden The Roar nadat deze door The Roar zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.

2.2 The Roar kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Roar niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Indien blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft The Roar het recht om prijzen en condities in de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 3 Uitvoering
3.1 De overeenkomst tussen The Roar en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal The Roar deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

3.3 De opdrachtgever is verplicht datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door The Roar mogelijk te maken, in het bijzonder door het op tijd aanleveren van volledige en duidelijke gegevens of materialen.

3.4 The Roar is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan The Roar de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase per e-mail heeft goedgekeurd.

3.6 Opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen en gelden als benadering. De levertermijn gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak dan ook ontstaan, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

3.7 Indien de opdrachtgever de omvang van het werk wil veranderen na acceptatie van de overeenkomst, dan dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken aan The Roar met een gedetailleerde omschrijving van de gewenste wijziging. The Roar is gerechtigd om naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van de opdrachtgever de startdatum, leverdatum of andere afgesproken data en deadlines inclusief de algemene voorwaarden te wijzigingen. De kosten voor het wijzigingsverzoek zijn een aanvulling op alle overige te betalen bedragen in het kader van deze overeenkomst, ondanks een maximumbudget, contractprijs of definitieve prijs. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen schriftelijk te reageren met een acceptatie of afwijzing van het nieuwe voorstel. Als de opdrachtgever het nieuwe voorstel afwijst is The Roar niet verplicht om werkzaamheden uit te voeren die niet zijn opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst.

3.8 The Roar heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3.9 The Roar heeft het recht om stock foto’s, video’s en vectors te gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht.

3.10 Indien de opdrachtgever een afbeelding of grafisch ontwerp levert voor gebruik in het ontwerpwerk, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat hij over de rechten beschikt om die afbeelding of grafisch ontwerp te gebruiken. The Roar is niet aansprakelijk voor misbruik van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen.

3.11 Voordat tot levering wordt overgegaan zal The Roar de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste ontwerpen te controleren en goed te keuren. Op verzoek van The Roar dient de opdrachtgever binnen 10 dagen zijn goedkeuring of gewenste correcties schriftelijk te bevestigen. Indien de opdrachtgever hierin faalt binnen de gestelde termijn, dan worden deze leveringen beschouwd als goedgekeurd en geaccepteerd. Alle bezwaren, correcties en wijzigingen zijn vervolgens onderworpen aan de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

3.12 Alle verzoeken van de opdrachtgever voor correcties en wijzigingen na schriftelijke goedkeuring en/of project beëindiging worden in rekening gebracht op basis van de door The Roar gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

3.13 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van licenties en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van The Roar.

3.14 Elke vertraging door de opdrachtgever zal resulteren in een dag-voor-dag uitbreiding van de vervaldatum voor alle leveringen. Als de vertragingen van de opdrachtgever langer dan 30 dagen zijn, dan kan The Roar besluiten de overeenkomst op te zeggen.

3.15 The Roar is niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen of voor het opleiden van de opdrachtgever over het gebruik van geleverde digitale producten of het gebruik van Showit. Digitale producten worden geleverd met basisinstructie, maar een praktische kennis van Showit is essentieel. The Roar kan helpen met instructies, niet met workshops of tutorials.

3.16 The Roar is niet verantwoordelijkheid voor typografische fouten, spelfouten of onjuiste informatie in geleverde producten. De opdrachtgever moet alle ontwerp werkzaamheden controleren en goedkeuren voordat definitieve bestanden worden voltooid.

Artikel 4 Prijs & Betaling
4.1 Prijzen van diensten die The Roar aanbied zijn in euros en exclusief BTW en andere eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals Showit licentie, hosting, etc. Prijzen voor fotografie zijn exclusief 21% BTW en inclusief reiskosten (regio Rotterdam). De vermelde prijzen voor de digitale producten zoals Showit templates zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Alle betalingen zijn 100% vooruit bij akkoord opdracht op een door The Roar aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.3 De betaling van de aangeboden digitale producten geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

4.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met The Roar. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op The Roar beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

4.5 Niet tijdige betaling kan leiden tot opschorting van levering en/of fotosessie. Zodra het openstaande bedrag is voldaan worden de producten en diensten geleverd. Restitutie van fotografiewerk is niet mogelijk na betaling en gemaakte afspraken. Levering van fotografie werk is binnen 14 dagen na datum van de fotosessie.

4.6 The Roar is gerechtigd een vooruitbetaling (voorschot) te verlangen van de opdrachtgever, voordat The Roar begint met het uitvoeren van de opdracht.

4.7 Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

4.8 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is The Roar gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten en het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen, onverminderd het recht van The Roar vergoeding te verlangen voor eventuele schade die hierdoor is ontstaan. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.

4.9 The Roar heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. The Roar kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. The Roar kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.10 De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan The Roar verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.11 Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag door de opdrachtgever, verplicht The Roar niet tot het opleveren of uitvoeren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom alsmede digitale producten en fotografiewerk waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan The Roar, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend The Roar daartoe bevoegd.

5.2 The Roar is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

5.3 De in het kader van de opdracht door The Roar tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, prints, foto’s, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van The Roar, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.

5.4 Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij The Roar.

Artikel 6 Auteursrecht en licenties
6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met The Roar of een digitaal product van The Roar aanschaft verkrijgt hij een niet-exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp en/of fotografisch werk.

6.2 Op de digitale producten van The Roar berust copyright. Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

6.3 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de digitale producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

6.3 De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijl elementen, foto’s en composities.

6.4 Wijzigingen van elke levering, ontwerp en fotografisch werk is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Roar. The Roar krijgt de eerste gelegenheid om de vereiste wijzigingen aan te brengen. Ongeoorloofde wijzigingen worden beschouwd als aanvullend gebruik en worden vervolgens gefactureerd.

6.5 The Roar heeft de vrijheid om alle geleverde producten en materialen te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie. The Roar behoudt het recht om het geleverde werk te reproduceren en te publiceren in het portfolio en op de website van The Roar inclusief galerijen, blogs, tijdschriften en andere media.

6.6 Indien over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan het recht tot gebruik, in ongewijzigde vorm, voor een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van The Roar, hebben bedoeld.

6.7 Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

6.8 Elk gebruik van (foto-)grafisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van The Roar.

6.9 De naam van The Roar dient duidelijk bij gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

6.10 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt The Roar een vergoeding toe van tenminste 100% van de door The Roar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 7 Meerwerk
7.1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst zijn gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tevens wordt als meerwerk beschouwd alle wijzigingen in aangenomen werk en de daaruit voortvloeiende kosten, die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste informatie van de opdrachtgever. Indien tussen The Roar en opdrachtgever geen vergoeding voor meerwerk is overeengekomen, zullen partijen alsnog een redelijke vergoeding overeenkomen op basis van de door The Roar gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

7.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal The Roar de opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

7.3 Indien The Roar door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd. Dit meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens The Roar noodzakelijk zijn, zal The Roar dat direct aan de opdrachtgever kenbaar maken. Als ten aanzien van het noodzakelijke meerwerk geen overeenstemming wordt bereikt, dan is The Roar gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

Artikel 8 Duur, opzegging, ontbinding & annuleren
8.1 Alle overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8.2 Op digitale producten van The Roar geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

8.3 Met het plaatsen van uw bestelling stemt u toe dat de digitale producten direct worden geleverd tijdens de herroepingstermijn en daarmee verklaard u afstand te doen van uw recht op herroeping.

8.4 In geval van een geboekte fotosessie wordt de fotosessie bij ziekte of zeer slecht weer in overleg verzet naar een nieuwe datum. Annuleren van de opdracht kan tot minimaal 48 uur voor de datum van de fotosessie waarmee de geldende overeenkomst wordt ontbonden. Bij annulering van de opdracht binnen 48 uur voor aanvang van de fotosessie wordt 50 euro excl. btw in rekening gebracht.

8.5 The Roar zal bij ziekte tot minimaal 24 uur voor de datum van de fotosessie de opdrachtgever via mail en telefoon de opdracht annuleren. De bereikbaarheid van de opdrachtgever is eigen verantwoordelijkheid. The Roar is niet verantwoordelijk voor de onbereikbaarheid van de opdrachtgever.

8.6 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het meerwerk en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.7 The Roar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Indien de overeenkomst door The Roar wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het meerwerk en de gemaakte kosten met betrekking tot de dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan The Roar redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband ook beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.8 De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 8.6 en 8.7 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door The Roar op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangedane verbintenissen met derden en minimaal 50% van het resterende deel van de vergoeding welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.9 The Roar heeft het recht, wanneer de opdrachtgever zich een of meerdere keren overtreedt in strijd met de algemene voorwaarden, de opdrachtgever tijdelijk of permanent verdere diensten te ontzeggen, zonder restitutie van de betaalde gelden.
   
8.10 The Roar heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij op een andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. De opdrachtgever kan hierbij geen aanspraak maken op enige vergoeding of restitutie van de betaalde gelden. De vorderingen van The Roar op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.11 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Roar op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.12 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is The Roar gerechtigd de overeenkomst meteen en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.13 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door The Roar, zal The Roar in overleg met de opdrachtgever treden voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor The Roar extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de overeengekomen termijn te voldoen, tenzij The Roar anders aangeeft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 The Roar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan The Roar. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het juist instellen van zijn PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat de opdrachtgever berichten en digitale producten kan ontvangen.

9.3 De aansprakelijkheid van The Roar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.4 Schade waarvoor The Roar op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering aan aan The Roar te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9.5 The Roar is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico in verband met beschadiging door The Roar of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever. Het risico ter zake van beschadiging van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

9.6 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan The Roar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch The Roar jegens elkaar een bezwaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht kan de opdrachtgever The Roar nooit op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien The Roar niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, oorlog(-gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.

10.2 The Roar kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van The Roar waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in dit artikel.

Artikel 11 Klachten
11.1 Indien de opdrachtgever ontevreden is over een dienst of product van The Roar, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden met een gedetailleerde omschrijving van de klacht. In geval de klacht niet duidelijk is omschreven wordt deze niet in behandeling genomen.

11.2 Klachten moeten binnen 7 dagen na het ontvangen van de dienst of product gemeld worden. Indien de opdrachtgever de klacht later meldt, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Bij een klacht blijft de verplichting tot betaling tot stand.

Artikel 12 Overige
12.1 Indien er schade ontstaat aan de apparatuur en randapparatuur van The Roar op locatie door toedoen van de opdrachtgever, dan zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald worden.

12.2 Indien de opdrachtgever een fotosessie boekt, gaat hij akkoord met de stijl van The Roar. Hier kunt de opdrachtgever niet later op terugkomen en geld retourneren is niet mogelijk.

12.3 De totstandkoming van de foto’s is mede afhankelijk van de emoties van de geportretteerde ten tijde van het maken van de foto’s, de omstandigheden en/of de weersinvloeden. Hier heeft The Roar geen invloed op en is er op deze punten geen garantie. Mocht het tijdens een fotosessie om wat voor reden dan ook niet lukken om de gewenste foto’s te maken, dan kunt de opdrachtgever er voor kiezen om (op korte termijn) een nieuwe fotosessie te boeken voor de helft van de prijs, mits dit in te plannen is. De fotosessie wordt wel in rekening gebracht.

12.4 The Roar levert geen fotoafdrukken, enkel digitale fotobestanden. The Roar is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

12.5 De foto collectie van de opdrachtgever is 3 maanden beschikbaar in de online galerij. De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van foto’s. Na 3 maanden worden de foto’s verwijderd en heeft de opdrachtgever geen toegang meer tot de online galerij. The Roar bewaard foto’s een jaar in eigen archief.

12.6 Wanneer de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotionele doeleinden door The Roar, dan dient de opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken en wordt een extra bedrag van 30% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

12.7 Het is niet toegestaan om geleverde foto’s te bewerken en op social media websites te plaatsen zonder verwijzing naar The Roar.

12.8 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met The Roar gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

12.9 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partijen te kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.10 Op de overeenkomst tussen The Roar en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen The Roar en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Roar is gevestigd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

The Roar
dianta@theroar.nlThe Roar, 9 januari 2023